Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”

( Cập nhật lúc: 19/07/2013  )
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGÂN SƠN                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
       

 

 

  Số: 84/KH - UBND                                                                                                          Ngân Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”

 
   

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”; Công văn số 1743/CV-HĐPH ngày 01/7/2013 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn về việc tuyên truyền, phát động cuộc thi tìm hiểu “Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012”.

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Để kịp thời phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, góp phần vào việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn chặn, giảm thiểu hành vi vi phạm hành chính.

- Thông qua cuộc thi, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phổ biến nội dung cuộc thi, tuyên truyền vận động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

- Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan để cuộc thi được triển khai rộng rãi và đạt kết quả trên phạm vi toàn huyện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. 1.     Đối tượng tham gia dự thi         

- Cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, viên chức, người lao động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn;

          - Cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân;

          - Tầng lớp nhân dân.

          2. Hình thức dự thi: Thi viết.

          3. Giải thưởng cuộc thi

3.1. Giải tập thể

- 01 giải nhất trị giá: 1.500.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá: 800.000 đồng

- 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng

3.2. Giải cá nhân

- 01 giải nhất trị giá: 750.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá: 400.000 đồng

- 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 250.000 đồng

4. Tổ chức triển khai

4.1. Tổ chức phát động:

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức phát động cuộc thi trên phạm vi toàn huyện; đăng tải phát sóng phổ biến, tuyên truyền thể lệ và câu hỏi rộng rãi ở các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian tổ chức phát động trong tháng 7/2013.

4.2. Nhận bài và khóa sổ nhận bài dự thi:

4.2.1. Địa điểm nhận bài dự thi:

- Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở cấp huyện gửi bài dự thi đến phòng Tư pháp.

- Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn cấp xã, thị trấn gửi bài dự thi về Ban Tư pháp các xã, thị trấn thuộc địa bàn đó. Ban Tư pháp các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp và gửi bài dự thi về phòng Tư pháp huyện.

4.2.2. Thời gian nhận bài và khóa sổ nhận bài dự thi:

- Thời gian nhận bài: Từ ngày phát động cuộc thi.

- Thời gian khóa sổ nhận bài dự thi: ngày 20/9/2013.

4.2.3. Chấm bài và tổng kết hội thi:

UBND tỉnh tổng hợp và chấm bài dự thi: Dự kiến trong tháng 10/2013; Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến đầu tháng 11/2013.

5. Nội dung thể lệ, câu hỏi và tài liệu tham khảo cuộc thi

Thể lệ, câu hỏi cuộc thi và tài liệu tham khảo được đăng tải trên trang Website của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ bktv.vn và Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ backan.gov.vn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.     Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm:

- Tổ chức phát động cuộc thi; phát hành tài liệu, thể lệ cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện; tổ chức nhận bài dự thi qua Phòng Tư pháp- Cơ quan Thường trực HĐPHPBGDPL.

- Chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các xã, thị trấn tổ chức phát động cuộc thi đến các đối tượng ở địa phương với biện pháp phù hợp, hiệu quả.

2. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có trách nhiệm:

- Phát động cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, coi việc tham gia cuộc thi là một nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và là tiêu chí bình xét thi đua cuối năm 2013.

- Tổ chức in sao và cung cấp tài liệu cho đối tượng dự thi thuộc đơn vị mình quản lý.

- Lập danh sách theo dõi, tổng hợp số lượng bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị và gửi số bài dự thi đến Phòng Tư pháp.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên:

Phát động cuộc thi tới đông đảo các hội viên, doàn viên của tổ chức mình và tích cực tham gia tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ban Tư pháp tham mưu phát động cuộc thi trên địa bàn.

- Tổ chức in sao và cung cấp tài liệu cho các đối tượng dự thi.

- Tổ chức nhận bài dự thi, tổng hợp danh sách và gửi bài dự thi trên địa bàn xã, thị trấn đến Phòng Tư pháp theo đúng thời gian khóa sổ nhận bài dự thi.

5. Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện:

Dành thời lượng đăng tải phát song các thông tin phục vụ cuộc thi.

6. Kinh phí đảm bảo thực hiện:

Từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính”, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các xã, thị trấn tổ chức phổ biến rộng rãi Kế hoạch này đến các đối tượng tham gia dự thi tích cực hưởng ứng tham gia để cuộc thi đạt kết quả.

(Gửi kèm theo Kế hoạch này thể lệ và câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Luật xử lý vi phạm hành chính”)

 

Nơi nhận:                                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Sở Tư pháp;                                                                                            CHỦ TỊCH

- TT HU, HĐND huyện;                                                                               (Đã ký)

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;                                   Trần Đình Thất

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT,TP.

 

                                                                                    

Kiều Diễm - Phòng Tư pháp huyện Ngân Sơn
Sign In