Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Lãnh đạo UBND huyện Ngân Sơn (Cập nhật lúc: 02/07/2018 )

 

1. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Đ / c Nguyễn Trọng Lăng

Sinh ngày: 02/03/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Nghĩa, Trương Mỹ, TP Hà Nội

Chức vụ: UV Ban thường vụ - Phó Bí thư Huyện - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0352272666

Hòm thư công vụ: langnt.ns@backan.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, lãnh đạo toàn diện hoạt động của UBND huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Tổ chức, bộ máy và cán bộ, Nội chính, quy hoạch, kế hoạch, tài chính ngân sách, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, an toàn giao thông, tôn giáo, chủ trương đầu tư và các quyết định đầu tư. Thực hiện công tác phát ngôn của UBND huyện theo quy định.

- Điều hành ngân sách huyện và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND huyện.

- Giải quyết các vấn đề đi công tác ngoài tỉnh, nước ngoài của lãnh đạo huyện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã (sau khi đã có ý kiến của Thường trực Huyện ủy);

- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự và Trưởng các Ban chỉ đạo theo quy định của tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các Phòng: Tư pháp, Nội vụ, tài chính kế hoạch, Thanh tra huyện, Ban QL DA W8 và các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; các xã: Bằng Vân, Đức Vân.

- Theo dõi và chỉ đạo theo thẩm quyền hoạt động của các đơn vị: Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Kho bạc NN, Chi cục Thuế khu vực.

2. PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


 Đ / c Dương Thị Phương Quế

Sinh ngày: 12/10/1982

Dân tộc: Tày

Quê quán: Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0398447023

Hòm thư công vụ: quedtp.ns@backan.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Làm nhiệm vụ thường trực UBND huyện, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng và có ủy quyền.

-  Phụ trách khối Văn hóa xã hội.

- Phụ trách các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, thể thao - du lịch, Giáo dục - đào tạo; công nghệ thông tin, y tế; thông tin - truyền thông, báo chí, tuyên truyền, truyền thanh truyền hình; lao động – thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; các hoạt động từ thiện nhân đạo và thực hiện các chính sác dân tộc và các lĩnh vực xã hội khác.

- Thay mặt UBND huyện trong quan hệ, phối hợp giữa chính quyền và UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể và các tổ chức xã hội.

- Trưởng các BCĐ, Chủ tịch Hội đồng theo lĩnh vực có liên quan và phân công của Chủ tịch, Chủ tịch Hội CTĐ huyện, phụ trách Dự án ChildFund.

- Ký thay Chủ tịch UBND huyện các văn bản của UBND huyện được phân công phụ trách; ký các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện khi được Chủ tịch phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các Phòng: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Lao động – Thương binh & Xã hội, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông, Trung tâm GDNN-GDTX; các xã: Cốc Đán, Thượng Ân, Thị trấn Nà Phặc, Hiệp Lực.

- Theo dõi và chỉ đạo theo thẩm quyền hoạt động của các đơn vị: Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế, giảm nghèo,  Bưu điện, Trung tâm Viễn thông, các Hội hoạt động trên địa bàn huyện, Trường THPT Ngân Sơn và Trường THPT Nà Phặc.

- Theo dõi công tác mặt trận, các Hội, đoàn thể, theo dõi đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri và việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND; các lĩnh vực xã hội khác. Làm trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thuộc lĩnh vực có liên quan phụ trách phân công của Chủ tịch, các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

 

 Đ / c Phạm Ngọc Thịnh

Sinh ngày: 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ:  Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 

Hòm thư công vụ: .

Nhiệm vụ được phân công:

 

-  Phụ trách khối Kinh tế tổng hợp và Xây dựng cơ bản

-  Giúp Chủ tịch UBND huyện quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn mới.

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thủy lợi, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, khoa học công nghệ, phát triển hợp tác xã và hoạt động của các tổ chức trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, điện lực, thương mại, dịch vụ, quản lý và bảo vệ rừng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, phát triển quỹ đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, làm Trưởng các BCĐ theo lĩnh vực có liên quan.

- Ký thay Chủ tịch UBND huyện các văn bản của UBND huyện được phân công phụ trách; ký các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện khi được Chủ tịch phân công.

- Trưởng Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phân công của Chủ tịch giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các Phòng:  Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Ban Quản lý DAĐT&XD huyện, Ban điều phối Dự án CSSP, các xã: Thuần Mang, Thượng Quan, Trung Hòa, Vân Tùng.

- Theo dõi và chỉ đạo theo thẩm quyền hoạt động của các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, Trạm KTTV, Đội Quản lý Thị trường số 4, Điện lực.


Tổ biên tập

Tin bài mới:


Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang