Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Danh mục Thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn (Cập nhật lúc: 28/10/2019 )

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập.

 

x

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

 

x

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

 

x

4

Công nhận ban vận động thành lập hội.

 

x

5

Thành lập hội.

 

x

6

Phê duyệt điều lệ hội.

 

x

7

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

 

x

8

Đổi tên hội.

 

x

9

Hội tự giải thể.

 

x

10

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.

 

x

11

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

x

 

12

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ.

x

 

13

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ.

x

 

14

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi , bổ sung) quỹ.

x

 

15

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

x

 

16

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.

x

 

17

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

x

 

18

Đổi tên quỹ.

x

 

19

Quỹ tự giải thể.

x

 

20

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

x

 

21

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.

x

 

22

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện.

x

 

23

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

x

 

24

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện.

x

 

25

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

x

 

26

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện.

x

 

27

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

x

 

Ngọc Anh

Tin bài mới:


Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang