Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

Đảng bộ xã Bằng Vân chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Cập nhật lúc: 20/08/2021 )

Là xã khó khăn của huyện Ngân Sơn nhưng Bằng Vân đã hoàn thành việc xóa thôn, bản “trắng” chi bộ từ năm 2018. Để chi bộ thực sự là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Bằng Vân thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là ở những chi bộ vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đảng bộ xã Bằng Vân hiện có 19 chi bộ, với trên 200 đảng viên đang sinh hoạt, trong đó có 14 chi bộ thôn, bản. Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn sau chia tách và thành lập chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt. Lựa chọn, bồi dưỡng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ viên của các chi bộ. Cùng với đó Đảng ủy xã xây dựng quy chế làm việc cụ thể, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ.Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hàng tháng các đồng chí sẽ cùng với cấp ủy chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt, trọng tâm là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao thu nhập cho người dân; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; đánh giá việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương đảng viên...

Chi bộ Khuổi Ngọa được tách từ chi bộ Nặm Nộc, Khuổi Ngọa từ cuối năm 2017. Sau khi thành lập, chi bộ chú trọng vào nâng cao chất lượng sinh hoạt. Trong sinh hoạt chú trọng sinh hoạt tư tưởng, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và bàn bạc, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong tháng tiếp theo; kết thúc buổi sinh hoạt thông qua nghị quyết, hoặc kết luận và phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Việc duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, chi bộ Khuổi Ngọa thực sự đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo.

Sinh hoạt thường kỳ tháng 8 năm 2021 tại chi bộ Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân

Đồng chí Đặng Thị Liên, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Ngọa, xã Bằng Vân cho biết: Từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã kết nạp thêm 10 đảng viên, nâng tổng số đảng viên chi bộ hiện có 12 đảng viên. Đặc biệt, chi ủy đã chỉ đạo, vận động đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thôn đã xây dựng mới nhà văn hóa, bê tông con đường vào thôn. Hơn 30 hộ đồng bào trong thôn từ chỗ cơ bản là hộ nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 47%; duy trì tổng đàn đại gia súc trên 130 con; tích cực chăm sóc, bảo vệ 250 ha rừng trồng, gần 400 ha rừng tự nhiên. Điều đáng mừng, từ sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ, sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, sự đoàn kết, nỗ lực, vươn lên của bà con, năm 2021 thôn được huyện chọn, thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2023 với tổng kinh phí được phê duyệt gần 1 tỷ đồng.

Cùng với Chi bộ Khuổi Ngọa, chi bộ Nặm Nộc sau chia tách sinh hoạt độc lập cũng đã duy trì tốt nền nếp sinh hoạt. Đặc biệt, chi ủy đã quan tâm vận động đảng viên, quần chúng nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chung sức tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thôn đã xây dựng mới nhà văn hóa, bê tông đường vào thôn.

Theo Đảng ủy xã Bằng Vân, trong nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi thôn, bản ở Bằng Vân đã xây dựng và đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng sau, đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại nên đã nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ở Đảng bộ xã Bằng Vân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2020, có 19/19 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Thị Thời, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bằng Vân cho biết: Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ tuy có nhiều chuyển biến, cấp ủy chi sở, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế: có chi bộ trình độ cả đảng viên, Bí thư chi bộ còn hạn chế nên dẫn đến chất lượng sinh hoạt chưa cao; đảng viên ngại phát biểu, xây dựng, đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt chi bộ...Thời gian tới, đảng ủy xã Bằng Vân tiếp tuc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hà Mai
Sign In

Chung nhan Tin Nhiem Mang