Thứ Bảy, 04/02/2023
Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022 (Luật số 10/2022/QH15), Luật gồm 06 Chương, 91 Điều; trong đó quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức sử dụng lao động. Luật có hiệu lực thi hành từ 01/07/2023.
Ngày đăng: 02/02/2023/ Lượt xem: 5
Ủy ban nhân huyện Ngân Sơn thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện như sau:
Ngày đăng: 27/01/2023/ Lượt xem: 24
Ngày đăng: 01/12/2022/ Lượt xem: 7
Thực hiện văn bản số 8038/UBND-NNTNMT ngày 29/11/2022 về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật; văn bản số 8043/UBND-VXNV ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Dại, theo đó tại Báo cáo số 494/BC-SNN ngày 29/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình dịch bệnh Dại tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (gắn kèm).
Ngày đăng: 01/12/2022/ Lượt xem: 27
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND huyện cung cấp DVC trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận trực tuyến, cụ thể như sau:
Ngày đăng: 28/11/2022/ Lượt xem: 23
Thực hiện Công văn số 843-CV/HU ngày 01/11/2022 của Huyện ủy Ngân Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch; Công văn số 3741/CV-BCĐ ngày 03/11/2022 của BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm mùa và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19.
Ngày đăng: 07/11/2022/ Lượt xem: 21
Điều 1: Công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2022. Điều 2: Giao các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND xã Thượng Ân tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các nội dung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 06/11/2020 về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 – 2025...........
Ngày đăng: 07/10/2022/ Lượt xem: 23