Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 09/01/2023/ Lượt xem: 67
Ngày đăng: 01/12/2022/ Lượt xem: 74
Thực hiện văn bản số 8038/UBND-NNTNMT ngày 29/11/2022 về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật; văn bản số 8043/UBND-VXNV ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Dại, theo đó tại Báo cáo số 494/BC-SNN ngày 29/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình dịch bệnh Dại tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (gắn kèm).
Ngày đăng: 01/12/2022/ Lượt xem: 92
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND huyện cung cấp DVC trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận trực tuyến, cụ thể như sau:
Ngày đăng: 28/11/2022/ Lượt xem: 96
Thực hiện Công văn số 843-CV/HU ngày 01/11/2022 của Huyện ủy Ngân Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch; Công văn số 3741/CV-BCĐ ngày 03/11/2022 của BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm mùa và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19.
Ngày đăng: 07/11/2022/ Lượt xem: 85
Điều 1: Công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2022. Điều 2: Giao các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND xã Thượng Ân tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các nội dung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 06/11/2020 về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 – 2025...........
Ngày đăng: 07/10/2022/ Lượt xem: 84
Thực hiện công văn số 6670/UBND-NNTNMT ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai văn bản số 6637/BNN-TY ngày 04/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật (gửi kèm). UBND huyện có ý kiến như sau:
Ngày đăng: 07/10/2022/ Lượt xem: 82