Thursday, 18/07/2024
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Ngân Sơn, cụ thể như sau:
Ngày đăng: 28/05/2024/ Lượt xem: 107
Hội đồng tuyển dụng thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức cấp xã huyện Ngân Sơn năm 2023 (bổ sung) như sau:
Ngày đăng: 23/02/2024/ Lượt xem: 209
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã huyện Ngân Sơn, năm 2023 (bổ sung).
Ngày đăng: 22/02/2024/ Lượt xem: 141
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (bổ sung). Cụ thể như sau:
Ngày đăng: 28/12/2023/ Lượt xem: 199