Thursday, 18/07/2024
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021
Ngày đăng: 11/08/2021/ Lượt xem: 106
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 tuyển dụng viên chức năm 2021
Ngày đăng: 06/08/2021/ Lượt xem: 104
Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng 68 (HĐ161)
Ngày đăng: 02/08/2021/ Lượt xem: 87
Ngày 27/7/2021, Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021.
Ngày đăng: 27/07/2021/ Lượt xem: 82
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tham gia dự tuyển vòng 2 tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161)
Ngày đăng: 20/07/2021/ Lượt xem: 96
Về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 và thời gian phỏng vấn đợt tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161) năm 2021
Ngày đăng: 19/07/2021/ Lượt xem: 93
Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào làm việc tại Văn Phòng HĐND và UBND huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 28/06/2021/ Lượt xem: 87
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng lao động
Ngày đăng: 23/06/2021/ Lượt xem: 76
Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức
Ngày đăng: 25/05/2021/ Lượt xem: 109
Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.
Ngày đăng: 20/05/2021/ Lượt xem: 88
Ngày 06/5/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Quyết định số 752/QĐ-UBND.
Ngày đăng: 06/05/2021/ Lượt xem: 112