Saturday, 20/07/2024
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Thông báo triển khai thí điểm Mô hình "30 phút tăng thêm vì dân".
Ngày đăng: 10/01/2024/ Lượt xem: 104
Năm 2023, thực hiện các văn bản chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện . Các cơ quan, đơn vị địa phương đã tổ chức, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND huyện, cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn huyện chấp hành tốt các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nghĩa vụ trách nhiệm của người cán bộ, công chức viên chức. Tuy nhiên, trong năm 2023, trên địa bàn huyện vẫn còn một số CBCCVC chưa thực hiện tốt các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính, vi phạm các quy định về văn hóa công sở, quy chế làm việc của cơ quan, vi phạm những điều Đảng viên không được làm và nghĩa vụ, trách nhiệm của CBCCVC, vi phạm các quy định của Pháp luật dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý hình sự, kỷ luật; các chỉ số về giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức còn ở mức thấp, gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ chung trên toàn huyện. Để tiếp tục thực hiện các quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn huyện trong năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
Ngày đăng: 03/01/2024/ Lượt xem: 48
Để công tác thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo lịch trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 03/01/2024/ Lượt xem: 48
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Quyết định công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Ngày đăng: 02/01/2024/ Lượt xem: 91
UBND huyện vừa ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 27/12/2023/ Lượt xem: 39