Thursday, 18/07/2024
Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn vừa ban hành thông báo danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn.
Ngày đăng: 14/08/2023/ Lượt xem: 148
UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023 và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Ngày đăng: 27/07/2023/ Lượt xem: 85