Thursday, 18/07/2024
Thời gian qua, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương tăng cường việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, trong đó có nội dung quản lý, đôn đốc theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.
Ngày đăng: 20/10/2021/ Lượt xem: 84