Thứ Bảy, 02/12/2023
Tìm kiếm

Danh sách Hỏi - Đáp

TÔi muốn hỏi về căn cước công dân
Ai là người có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân?
Nguyễn Văn Hoàng (nvh@gmail.com) - Ngân Sơn, Bắc Kạn