Thứ Bảy, 02/12/2023
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến luật quy hoạch ngày 15/6/2018; Căn cứ nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ngân Sơn. UBND huyện Ngân Sơn thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
Ngày đăng: 07/03/2023/ Lượt xem: 237
Ngày 09/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Công văn số 258/UBND-TNMT về việc rà soát báo cáo tình hình thực hiện Điều chỉnh quy hoạch 2016-2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn.
Ngày đăng: 09/02/2021/ Lượt xem: 120
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 03/08/2021/ Lượt xem: 147
Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ngân Sơn
Ngày đăng: 11/07/2019/ Lượt xem: 103