Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 15/07/2022 - Lượt xem: 106
Xem với cỡ chữ

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

Ngày 19 tháng 6 năm 2022, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành Thông báo số 157/TB-UBND về việc tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn, trong đó có quy định thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tại mục V của thông báo là: 17h00 ngày 10 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên sau thời hạn trên số hồ sơ tiếp nhận được 05 hồ sơ/46 chỉ tiêu tiếp nhận.

Để tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện và căn cứ kết quả xin ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn tại văn bản số 1777 /UBND-VP ngày 13/7/2022, UBND huyện Ngân Sơn thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo như sau:

Thời hạn nhận hồ sơ: 17h00 ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 157/TB-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của UBND huyện./.

Đính kèm file pdf xem tại đây

Văn phòng HĐND-UBND