Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 20/06/2022 - Lượt xem: 89
Xem với cỡ chữ

Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn


I. CHỈ TIÊU TIẾP NHẬN: 46 chỉ tiêu, trong đó:

1. Bậc học mầm non: 07 chỉ tiêu

          Trình độ đào tạo từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Sư phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non: (tiếp nhận 06 giáo viên từ ngày 01/8/2022; tiếp nhận 01 giáo viên từ ngày 01/12/2022).

2. Bậc tiểu học: 13 chỉ tiêu

          - Tiếp nhận 03 giáo viên tiếng Anh trình độ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ sư phạm theo quy định hiện hành (tiếp nhận 02 giáo viên từ ngày 01/8/2022, tiếp nhận 01 giáo viên từ  ngày 01/10/2022)

          - Tiếp nhận 04 giáo viên Tin học có trình độ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc Công nghệ thông tin có chứng chỉ sư phạm theo quy định hiện hành (tiếp nhận từ ngày 01/8/2022).

          - Tiếp nhận 06 nhân viên thư viện từ ngày 01/8/2022 (trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp).

2. Bậc THCS: 26 chỉ tiêu

          - Tiếp nhận 01 nhân viên thư viện từ ngày 01/8/2022 (trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp).

          - Tiếp nhận 25 giáo viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên, thời gian tiếp nhận từ ngày 01/8/2022, gồm:

+ Giáo viên Tiếng Anh: 04 chỉ tiêu, thuộc các chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ sư phạm theo quy định hiện hành.

+ Giáo viên Văn - Giáo dục công dân: 04 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Giáo dục Công dân; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn hoặc Giáo dục công dân thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Văn - Giáo dục công dân.

+ Giáo viên Toán - Tin: 02 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán - Tin; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán hoặc Tin học thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Toán - Tin.

+ Giáo viên Văn - Địa: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Địa; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn  hoặc Địa thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Văn - Địa.

+ Giáo viên Toán - Lý: 04 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán - Lý; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Toán hoặc Lý thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Toán - Lý (nếu không tiếp nhận đủ 04 chỉ tiêu thuộc các chuyên ngành nêu trên sẽ tiếp nhận 01 chỉ tiêu chuyên ngành Toán hoặc Lý có trình độ Đại học sư phạm trở lên)

+ Giáo viên Văn - Sử: 02 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Sử; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn hoặc Sử thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Văn - Sử.

+ Giáo viên Sinh - Địa: 02 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh - Địa; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh hoặc Địa thì phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Sinh - Địa.

+ Giáo viên Sinh - Hóa: 03 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh - Hóa; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Sinh hoặc Hóa thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Sinh - Hóa (nếu không tiếp nhận đủ 03 chỉ tiêu thuộc các chuyên ngành nêu trên sẽ tiếp nhận 01 chỉ tiêu thuộc chuyên ngành Hóa có trình độ Đại học sư phạm trở lên)

Giáo viên Toán - Công nghệ: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành Toán - Công nghệ; có trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành Toán thì phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Toán - Công nghệ (nếu không có các chuyên ngành như trên sẽ tiếp nhận 01 chỉ tiêu thuộc chuyên ngành Toán có trình độ Đại học sư phạm trở lên)

Giáo viên Văn - Đội: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn - Đội; có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn và có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Văn - Đội (nếu không có các chuyên ngành như trên sẽ tiếp nhận 01 chỉ tiêu thuộc chuyên ngành Văn có trình độ Đại học sư phạm trở lên)

+ Giáo viên Ngữ văn: 01 chỉ tiêu, có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành Văn.

II. ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN:

          Viên chức đang công tác tại tỉnh Bắc Kạn và ngoài tỉnh Bắc Kạn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận và chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

1. Tiếp nhận viên chức đạt chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019;

          * Yêu cầu đối với viên chức thuộc tỉnh ngoài: Tiếp nhận viên chức đạt chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm cần tiếp nhận (Theo quy định tại Văn bản số 4139/UBND-NCPC ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp nhận công chức, viên chức thuộc tỉnh ngoài).

2. Được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại trong 03 năm liên tục (gần nhất) được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không trong thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác (nếu có) theo quy định.

3. Được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức đồng ý cho thuyên chuyển công tác.

4. Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt;

5. Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên hoặc đạt chuẩn Hiệu trưởng hoặc được đánh giá, xếp loại viên chức từ khá trở lên;

6. Đối với giáo viên giảng dạy phải đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên; riêng đối với giáo viên tiếng Anh phải có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Sở Nội vụ, 01 lưu tại phòng Nội vụ).

2. Thành phần hồ sơ gồm:

a) Đơn xin thuyên chuyển công tác của viên chức;

b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức;

d) Bản nhận xét, đánh giá viên chức về phẩm chất đạo đức, năng lực của cơ quan sử dụng viên chức tính đến thời điểm viên chức nộp đơn xin thuyên chuyển công tác;

đ) Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).

g) Bản photo các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức; Quyết định nâng bậc lương hiện hưởng; phiếu đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.

Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại; hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận sẽ không trả lại.

IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Được tặng thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; được tặng Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và tương đương; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên; Đang là viên chức quản lý giáo dục (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng); Được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và tương đương; là Giáo viên giỏi cấp tỉnh, huyện (trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).

2. Con đẻ của người có công, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh;

3. Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm.

4. Có hộ khẩu thường trú tại huyện Ngân Sơn hoặc có bố, mẹ đẻ (bố mẹ vợ hoặc chồng) hoặc vợ, chồng có hộ khẩu thường trú tại huyện Ngân Sơn.

V. PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN

1. Phương thức xét tiếp nhận

          - Xét duyệt từng hồ sơ đăng ký theo vị trí cần tiếp nhận đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn;

          - Nếu hồ sơ tiếp nhận vượt quá chỉ tiêu (đối với từng vị trí) thì xét theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Xét duyệt theo vị trí việc làm cần tiếp nhận và theo thứ tự người có trình độ chuyên môn cao xét trước rồi đến thành tích (Trình độ: Trên Đại học trước sau đó đến Đại học, Cao đẳng; Đang là viên chức quản lý giáo dục; Thành tích: Các hình thức khen thưởng bậc cao hơn trước; Chiến sỹ thi đua cấp công nhận cao hơn trước sau đó đến Lao động tiên tiến; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước sau đó đến Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trước sau đó đến cấp huyện rồi cấp trường).

+ Con đẻ của người có công, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh;

+ Có hộ khẩu thường trú tại huyện Ngân Sơn hoặc có bố, mẹ đẻ (bố, mẹ vợ hoặc chồng) hoặc vợ, chồng có hộ khẩu thường trú tại huyện Ngân Sơn.

          - Đối với vị trí giáo viên THCS (gồm 02 bộ môn) thực hiện xét ưu tiên theo thứ tự sau: Ưu tiên các giáo viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc đúng vị trí chuyên ngành cần tiếp nhận sau đó đến giáo viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên thuộc chuyên ngành một trong hai bộ môn của vị trí cần tiếp nhận (Ví dụ: Giáo viên dạy môn Sinh - Hóa, xét theo thứ tự ưu tiên sau: Giáo viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành Sinh - Hóa trước sau đó đến giáo viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên chuyên ngành Sinh hoặc Hoá và có bằng Cao đẳng Sư phạm Sinh - Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

          Từ 7h00 ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến 17h00 ngày 10 tháng 7 năm 2022;

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

          Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Địa chỉ: Tầng II, Trụ sở HĐND&UBND huyện,  Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

File đính kèm xem tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND