Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 12/04/2022 - Lượt xem: 119
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022 (sát hạch cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã)

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022 (sát hạch cán bộ cấp xã thành công chức cấp xã)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          Nhằm tuyển chọn được những người có kinh nghiệm công tác đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, bổ sung vào đội ngũ công chức cấp xã cho UBND các xã thuộc huyện Ngân Sơn.

          Việc xét chuyển cán bộ sang công chức cấp xã được thực hiện để phục vụ cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của một số đơn vị cấp xã không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2022 -2027.

2. Yêu cầu

          - Việc tổ chức xét chuyển cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã phải thực hiện đúng theo quy định về tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt, đảm bảo về trình tự, điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng chứng chỉ và đủ kiến thức, năng lực theo yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức cần tuyển.

          - Việc tổ chức xét chuyển cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã phải đảm bảo khách quan, công bằng, chất lượng và đúng quy định của pháp luật hiện hành

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ

1. Số lượng, vị trí tuyển dụng.

          - Số lượng: 02 vị trí, cụ thể:

                    + 01 công chức Văn phòng - Thống kê (xã Trung Hòa).

                    + 01 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hiệp Lực (phụ trách quản lý Tài nguyên - Môi trường).

2. Đối tượng, điều kiện để thực hiện tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt:

          - Đối tượng: Là cán bộ cấp xã dự kiến thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ theo chủ trương của Ban thường vụ Huyện ủy Ngân Sơn.

          - Điều kiện: Có đủ điều kiện quy định tại Điều 1 và khoản 3 Điều 6, Thông tư số 13/2019/TT- BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể:

+ Còn số lượng và vị trí chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

+ Đáp ứng ngay được yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;

+ Có thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm trở lên;

+ Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Hồ sơ:

          Theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 13/2019/TT- BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm:

          - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ).

          - Bản sao giấy khai sinh;

          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã  dự tuyển;

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

          - Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi cán bộ công tác;

          - Các Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ chức vụ, chức danh cán bộ; Quyết định xếp lương; xác nhận đóng Bảo hiểm xã hội; Quyết định nâng bậc lương gần nhất.

          - Thời gian nộp hồ sơ về phòng Nội vụ từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 10/5/2022 trong giờ hành chính.

III. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo điểm 4, Khoản 12 Điều 1 của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

2. Tổ chức kiểm tra, sát hạch

2.1. Kiểm tra hồ sơ:

          Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người tiếp nhận vào công chức theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.

2.2. Sát hạch: Về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người tuyển dụng.

          - Hình thức sát hạch: Tổ chức phỏng vấn.

          - Nội dung sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra kiến thức chung về công vụ, công chức, về chức năng nhiệm vụ của chức danh dự kiến tuyển dụng; kiến thức chuyên ngành của vị trí tuyển dụng.

a) Câu hỏi phỏng vấn:

          - Câu hỏi phỏng vấn do Hội đồng kiểm tra, sát hạch trình Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn xây dựng theo nội dung sát hạch.

          - Câu hỏi phỏng vấn phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, mỗi câu hỏi phỏng vấn phải có đáp án và thang điểm chi tiết theo thang điểm100, gồm 2 câu, mỗi câu 50 điểm.

          - Câu hỏi phỏng vấn phải được đóng trong phong bì niêm phong và bảo quản theo chế độ tài liệu mật; việc giao nhận, mở đề phỏng vấn đều phải lập biên bản theo quy định.

          - Số lượng câu hỏi phỏng vấn đảm bảo mỗi vị trí cần tuyển phải có ít nhất 20 câu hỏi về trình độ hiểu biết chung, 20 câu hỏi về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Người tham gia dự tuyển bốc 02 câu hỏi (01 câu về hiểu biết chung, 01 câu về chuyên môn, nghiệp vụ).

b) Tổ chức phỏng vấn:

          - Cách thức phỏng vấn: Hội đồng kiểm tra, sát hạch gọi từng thí sinh vào phòng phỏng vấn, cho bốc thăm ngẫu nhiên 02 câu hỏi, người dự tuyển chuẩn bị và sau đó trả lời theo câu hỏi. Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa 30 phút, bao gồm cả thời gian chuẩn bị và thời gian trả lời; người dự tuyển chuẩn bị và trả lời câu hỏi vào giấy nháp (do Hội đồng kiểm tra, sát hạch phát hành).

          - Sau khi trả lời phỏng vấn, thí sinh nộp lại giấy nháp cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

c) Cách chấm điểm phỏng vấn:

          Thực hiện theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn, ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

          - Kết quả điểm phỏng vấn của thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm điểm phỏng vấn.

          - Người không trúng tuyển trong kỳ sát hạch vào công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả sát hạch cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

d) Cách xác định người trúng tuyển

          Người trúng tuyển là người có kết quả điểm phỏng vấn là tổng điểm của cả 2 câu hỏi đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHỎNG VẤN

1. Thời gian

          - Kiểm tra hồ sơ xong trước ngày 15/5/2022.

          - Tổ chức phỏng vấn xong trước ngày 20/5/2022.

          (thời gian cụ thể do Hội đồng kiểm tra, sát hạch ấn định và thông báo sau)

2. Địa điểm phỏng vấn

          Tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1Phòng Nội vụ

          Là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng kiểm tra, sát hạch cán bộ vào làm công chức cấp xã huyện Ngân Sơn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện

          Phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường và các điều kiện khác phục vụ cho việc tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt theo kế hoạch này.

3Các phòng chuyên môn liên quan

          Phối hợp với Phòng Nội vụ giúp Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện các nội dung về chuẩn bị và thực hiện việc sát hạch cán bộ, công chức cấp xã theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

          Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022 của UBND huyện Ngân Sơn./.  

          Đính kèm file

Văn Phòng HĐND-UBND