Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 31/01/2022 - Lượt xem: 102
Xem với cỡ chữ

Thực hiện Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ

Thực hiện Văn bản số 677/UBND-VXNV ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ (gửi kèm bản điện tử), Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện và giám sát thực hiện nghiêm các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản trên đảm bảo hiệu quả, trong đó:

     - Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu, tổ chức triển khai đánh giá cấp độ dịch tối thiểu hàng tuần theo Hướng dẫn trên của Bộ Y tế để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; không ra và không tham mưu các quy định trái với Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

     - Phòng Văn hoá - Thông tin , Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện công tác truyền thông đến người dân và cộng đồng về cấp độ dịch, các khuyến cáo, thông điệp phòng, chống dịch COVID-19.

     - Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

2. Trung tâm Y tế huyện

     - Chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn cấp xã và điều chỉnh ngưỡng các chỉ số thuộc các tiêu chí đánh giá của huyện về Sở Y tế.

     - Đánh giá tham mưu điều chỉnh ngưỡng các chỉ số thuộc các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, khả năng đáp ứng và thực tiễn triển khai; chỉ đạo Trạm y tế xã, thị trấn đánh giá các tiêu chí tại địa bàn quản lý theo hướng dẫn trên của Bộ Y tế; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá các chỉ số để xác định cấp độ dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với cấp độ dịch theo quy định.

     - Chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đính kèm file:   Số: /UBND-VP V/v thực hiện Văn bản số 677/UBND-VXNV ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

                         HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Nguồn: VP HĐND-UBND