Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 17/02/2022 - Lượt xem: 90
Xem với cỡ chữ

Thông báo cấp độ dịch COVID-19 của huyện Ngân Sơn ngày 16/02/2022

Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các xã, thị trấn, UBND huyện Ngân Sơn thông báo cấp độ dịch ngày 16/02/2022 như sau:

1. Cấp độ phân tuyến (xã/thị trấn - huyện)

STT

Đơn vị hành chính

Mức độ lấy nhiễm

 

 

Khả năng đáp ứng

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 4

Cấp độ 1

 

 

 

1

 

Cấp huyện

 

1

 

 

 

2

Cấp xã, thị trấn

 

10

 

 

 

2. Cấp độ chi tiết của từng đơn vị:

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI HUYỆN NGÂN SƠN

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện) 

STT

Đơn vị hành chính

Mức độ lấy nhiễm

Khả năng đáp ứng

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Mức độ 4

Cấp độ 1

 

 

 

Huyện Ngân Sơn

x

 

 

 

1

Cốc Đán

x

     

2

Thượng Ân

x

     

3

Bằng Vân

x

     

4

Đức Vân

x

     

5

Vân Tùng

x

     

6

Thượng Quan

x

     

7

Thuần Mang

x

     

8

Hiệp Lực

x

     

9

Trung Hòa

x

     

10

Nà Phặc

x

     
 

Tổng cộng

11

     

Đính kèm file:  THÔNG BÁO Về cấp độ dịch của huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 128/NQCP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 128/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Nguồn: VP HĐND-UBND