Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 29/08/2021 - Lượt xem: 128
Xem với cỡ chữ

Đính chính nội dung Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn năm học 2021-2022

Đính chính nội dung Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn năm học 2021-2022

          Ngày 20 tháng 8 năm 2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Thông báo số 202/TB-UBND về việc tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn năm học 2021-2022.

          Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình tham mưu soạn thảo văn bản có xảy ra sai sót, cụ thể tại ý 2 mục II về điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận có ghi: “Được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm trước liền kề và không trong thời gian bị xử lý kỷ luật”;

          Nay đính chính lại cho đúng là: “Được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm trước liền kề và không trong thời gian bị xử lý kỷ luật”;

          Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nội dung Thông báo số 202/TB-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Ngân Sơn.

          Với nội dung trên, UBND huyện thông báo đến cá nhân, cơ quan, đơn vị biết và thực hiện.

          Đính kèm file xem tại đây

 

UBND huyện Ngân Sơn