Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 29/03/2021 - Lượt xem: 123
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn

Thông báo nhu cầu xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Chỉ tiêu: Xét chuyển 03 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cụ thể:

          - Phòng Nội vụ: 01 chỉ tiêu.

          - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu.

          - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm:

          - Phòng Nội vụ: Vị trí Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng.

          - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Vị trí theo dõi bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

          - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Vị trí Quản lý kế hoạch và đầu tư.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

          - Có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 05 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

          - Đạt yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng theo khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, cụ thể:

+ Đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch chuyên viên tương ứng với vị trí việc làm cần tiếp nhận; có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành (ngành) phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với vị trí Phòng Nội vụ: Yêu cầu có trình độ Đại học trở lên.

+ Đối với vị trí Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Yêu cầu có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành (ngành) về lĩnh vực công tác xã hội.

+ Đối với vị trí Phòng Tài chính - Kế hoạch: Yêu cầu có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành (ngành) kiến trúc, xây dựng.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành Quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

+ Có năng lực thực tiễn đáp ứng ngay công việc vị trí cần tuyển dụng.

II. HỒ SƠ XÉT CHUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ THÀNH CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN

1. Thành phần hồ sơ gồm:

          - Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu số 2C ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội và yêu cầu phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực từng nội dung quy định, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác và được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

          - Bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ, tiến sĩ nếu có); chứng chỉ bồi dưỡng ngoại ngữ; tin học; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; … theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương theo Công văn s 4524/UBND-NCKSTTHC ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn k năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và truyền thông). Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

         - Giấy chứng nhận sức khỏe (bản đỏ) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

         - Bản sao giấy khai sinh;

         - Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

         - Bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã; quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã; quyết định nâng lương gần nhất.

         - Có văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý công chức đồng ý cho đi dự tuyển;

          Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển, không được tẩy xóa và để trong túi đựng hồ sơ sắp xếp thành phần hồ sơ theo thứ tự nêu trên.

          Lưu ý: Các trường hợp đề nghị xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện phải được giữ ngạch công chức và hưởng lương ở trình độ từ đại học trở lên.

          Hồ sơ được lập thành 02 bộ theo thứ tự thành phần hồ sơ nêu trên, ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành Thông báo đến hết 17 giờ 00’ ngày 01/4/2021.

          - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

          Đính kèm

UBND huyện Ngân Sơn