Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 30/11/2020 - Lượt xem: 112
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức đến công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngân Sơn

Thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức đến công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Ngân Sơn

I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐỐI TƯỢNG CẦN TIẾP NHẬN

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Vị trí Văn thư.

3. Đối tượng: Công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Kạn có nguyện vọng chuyển công tác về huyện Ngân Sơn.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TIẾP NHẬN

          Đạt yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng theo khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, cụ thể:

1. Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên có chuyên ngành phù hợp với Vị trí việc làm;

2. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch Văn thư trung cấp trở lên;

3. Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

4. Trình độ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

5. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành Quyết định kỷ luận của cơ quan có thẩm quyền;

6. Có năng lực thực tiễn đáp ứng ngay công việc vị trí văn thư.

7. Được cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức đồng ý cho thuyên chuyển công tác.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ

1. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Sở Nội vụ, 01 lưu tại phòng Nội vụ).

2. Thành phần hồ sơ gồm:

          a) Đơn xin thuyên chuyển công tác của công chức;

          b) Văn bản đồng ý cho thuyên chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức;

          c.) Bản nhận xét, đánh giá công chức về phẩm chất đạo đức, năng lực của cơ quan sử dụng công chức tính đến thời điểm công chức nộp có đơn xin thuyên chuyển công tác;

          d) Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 30 ngày);

          đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (còn thời hạn trong 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thuyên chuyển công tác).

          e) Bản sao và có công chức các giấy tờ sau: Quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm ngạch sau khi hết thời gian tập sự; Quyết định nâng bậc lương hiện hưởng; các văn bằng, chứng chỉ về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          g) Phiếu đánh giá và loại cán bộ, công chức trong 03 (ba) năm liên tục gần nhất; các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác có liên quan.

          Mỗi bộ hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ có ghi rõ địa chỉ liên hệ và số điện thoại; hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận sẽ không trả lại.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

          - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ khi ban hành Thông báo nhu câu tiếp nhận đến hết 17h00 ngày 25 tháng 12 năm 2020;

          - Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn (Địa chỉ: Tầng II, Trụ sở HĐND&UBND huyện,  Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn);

          Đính kèm

UBND huyện Ngân Sơn