Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 26/10/2020 - Lượt xem: 108
Xem với cỡ chữ

Đính chính các văn bản: Báo cáo số 244/BC-HĐKTSH và Thông báo số 245/TB-HĐKTSH ngày 20/10/2020 của Hội đồng KTSH tuyển dụng đặc cách giáo viên.

Đính chính các văn bản: Báo cáo số 244/BC-HĐKTSH và Thông báo số 245/TB-HĐKTSH ngày 20/10/2020 của Hội đồng KTSH tuyển dụng đặc cách giáo viên.

Ngày 20 tháng 10 năm 2020, Hội đồng kiểm tra tuyển dụng đặc cách giáo viên đã ban hành các văn bản sau:

        1. Báo cáo số 244/BC-HĐKTSH ngày 20 tháng 10 năm 2020 về báo cáo vết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

        2. Thông báo số 245/TB-HĐKTSH ngày 20 tháng 10 năm 2020 Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình tổng hợp điểm kiểm tra, phỏng vấn có sai sót, cụ thể như sau:

        Tại biểu tổng hợp kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước ở số thứ tự thứ 4 “bà Ngô Thị Tươi điểm ưu tiên là 0 điểm”

        Nay đính chính lại cho đúng là: “bà Ngô Thị Tươi điểm ưu tiên là 5 điểm”

        Các nội dung khác giữ nguyên theo các văn bản nêu trên.

        Vậy Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo đến các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Đính kèm

Hội đồng Kiểm tra, Sát hạch huyện Ngân Sơn