Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 19/07/2022 - Lượt xem: 103
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa huyện Ngân Sơn năm 2022

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa huyện Ngân Sơn năm 2022

Xem chi tiết tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND