Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 22/09/2021 - Lượt xem: 78
Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh: Kiểm tra công tác Cải cách hành chính huyện Ngân Sơn

Ngày 21/9/2021, đoàn công tác của tỉnh do bà Hoàng Thị Hằng – Quyền Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Ngân Sơn. Dự buổi làm việc về phía huyện có bà Hoàng Thị Ngọc lan- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

         Ngày 21/9/2021, đoàn công tác của tỉnh do bà Hoàng Thị Hằng – Quyền Giám đốc Sở Tài chính làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Ngân Sơn. Dự buổi làm việc về phía huyện có bà Hoàng Thị Ngọc lan- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Bà Hoàng Thị Hằng - Trưởng đoàn kiểm tra của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện

         UBND huyện đã báo cáo với đoàn về tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính đến ngày 15/9/2021. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Ngân Sơn đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2021 với 40 nhiệm vụ. Kế hoạch đã xác định mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các giải pháp tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng số nhiệm vụ đã và đang thực hiện là 30/40 nhiệm vụ.

         Kết quả thực hiện Cải cách thủ tục hành chính: Công tác tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: được công khai niêm yết theo đúng quy định. Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện 273 TTHC đạt 100%. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã có TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa là 100%. Kết quả giải quyết TTHC: Cấp huyện: Số hồ sơ TTHC do UBND huyện tiếp nhận: Hồ sơ phải giải quyết: 826 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 764, hồ sơ đã giải quyết quá hạn 07 hồ sơ, hồ sơ đang xử lý trong hạn 54 hồ sơ, hồ sơ đang xử lý quá hạn 01 hồ sơ. Cấp xã: Số hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận, hồ sơ phải giải quyết: 4231 hồ sơ. Hồ sơ đã xử lý đúng hạn: 3831 hồ sơ, hồ sơ đã xử lý quá hạn 29 hồ sơ, hồ sơ đang xử lý trong hạn 370 hồ sơ, hồ sơ đang xử lý quá hạn 01hồ sơ. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức được nâng cao hơn; quy trình giải quyết công việc được công khai, minh bạch, thời gian giải quyết công việc được quy định cụ thể, tạo thuận lợi cho tổ chức công dân khi đến giao dịch. Tổ chức và cá nhân không cần phải trực tiếp đến gặp cán bộ công chức ở từng phòng ban để lo giải quyết hồ sơ công việc của mình, từ đó, hạn chế được sự nhũng nhiễu, cửa quyền của một số cán bộ công chức, không còn tình trạng đùn đẩy công việc giữa các phòng ban chuyên môn, do vậy, thời gian giải quyết công việc được nhanh hơn, tạo được niềm tin cho tổ chức và công dân đối với cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn huyện. Bộ phận một cửa được bố trí ở vị trí thuận tiện, dễ tìm, diện tích phù hợp để thực hiện nhiệm vụ, quy mô diện tích phù hợp với số lượng giao dịch giải quyết tại bộ phận một cửa trong ngày.

         Về tổ chức bộ máy: Giữ nguyên 11 phòng chuyên môn và 33 đơn vị sự nghiệp không có sắp xếp, thay đổi. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng, sắp xếp, bố trí và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của từng công chức, viên chức. Đến nay huyện đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm tiêu chuẩn chung về công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được tiêu chuẩn, chức danh vị trị việc làm, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tiếp nhận, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá công chức, viên chức của đơn vị được thực hiện đúng quy định theo phân cấp quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện giải quyết kịp thời các chế độ đối với cán bộ, công chức. Trong năm đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng mới công chức 04 chỉ tiêu; xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện 03 vị trí công chức. Hiện nay đang thực hiện các bước công tác tuyển dụng viên chức.

         Về công tác Cải cách tài chính công: Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định về công khai ngân sách nhà nước theo quy định.

         Về hiện đại hóa hành chính: Việc ứng dụng và phát triển CNTT được quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, tạo được lòng tin và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân. 

         Tuy nhiên, công tác CCHC của huyện còn những hạn chế cần khắc phục: Các hồ sơ TTHC vẫn còn một số hồ sơ bị quá hạn trên hệ thống một cửa điện tử. Hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp. Việc tuyên truyền về các thủ tục hành chính chưa thực sự hiệu quả, có chiều sâu. Việc nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để vận dụng vào thực tế của các cơ quan hành chính vẫn còn hạn chế. Số CBCCVC thực hiện tinh giản biên chế còn ít. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa được hoàn thiện, một số máy tính được trang bị từ lâu chưa được thay thế, nâng cấp kịp thời. Nhiều người dân và doanh nghiệp chưa biết và chưa thực sự quan tâm đến các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước, có tâm lý e ngại và chưa quen với việc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Số thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ đạt thấp.

         Kết luận tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Hằng – Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận kết quả công tác CCHC huyện Ngân Sơn đã thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh công tác CCHC rất quan trọng huyện cần khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC, thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế, hiện đại hóa hành chính, chữ ký số, thường xuyên kiện toàn cán bộ đầu mối, cập nhật các tiêu chí mới giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để thực hiện… hoàn thành tốt hơn công tác CCHC năm 2021.

Đình Bích