Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/08/2021 - Lượt xem: 67
Xem với cỡ chữ

Kiểm tra công vụ đột xuất tại một số xã

Sáng ngày 26/8, đoàn kiểm tra công vụ của huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại các xã Vân Tùng, Đức Vân và Bằng Vân.

          Sáng ngày 26/8, đoàn kiểm tra công vụ của huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ tại các xã Vân Tùng, Đức Vân và Bằng Vân.

Kiểm tra thực thi công vụ tại xã Đức Vân

          Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ bản các cán bộ, công chức, của các xã đều chấp hành nghiêm các quy định về trách nhiệm thực thi công vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã gương mẫu và giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức trong việc chấp hành kỷ cương hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ cũng như việc giao tiếp ứng xử đúng mực với tổ chức, công dân.

          Việc kiểm tra nhằm chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Phát hiện và kiến nghị khắc phục những sai sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước. Nâng cao vai trò trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ. Đồng thời đánh giá đúng tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Minh Quyết