Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 12/07/2021 - Lượt xem: 96
Xem với cỡ chữ

Xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Văn bản QPPL


         Thực hiện Thông báo Kết luận số 102/TB-UBND ngày 07/7/2021 của Lãnh đạo UBND huyện về việc chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, theo đó LĐUBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

          Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Văn phòng HĐND&UBND huyện gửi dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 để các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến.

          Văn phòng HĐND&UBND huyện đề nghị các Phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tham gia ý kiến bằng văn bản trước ngày 19/7/2021.

          (Kèm theo bản dự thảo Quy chế làm việc của UBND  huyện nhiệm kỳ 2021-2026)./.

          Đính kèm file pdf: 

          Văn bản xin ý kiến góp ý đối với dự thảo VBQPPL

          Quy chế hoạt động của Ủy ban

Văn Phòng HĐND-UBND