Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 21/01/2021 - Lượt xem: 87
Xem với cỡ chữ

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021


Chủ tịch HĐND huyện huyện Ngân Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Thời gian:

- Tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng (nếu trùng với ngày nghỉ thì ngày tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’

Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’

- Tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3, điều 18 trong Luật Tiếp công dân năm 2013.

2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, trụ sở HĐND&UBND huyện.

3. Thời gian công dân đến đăng ký: trước ngày 15 hàng tháng, trong trường hợp công dân đến đăng ký sau ngày 15 thì chuyển sang tháng kế tiếp.

4. Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, quán triệt những nội dung trên đến nhân dân trong địa bàn quản lý.

5. Giao Trung tâm Văn hóa, thể thao & Truyền thông; Cổng thông tin điện tử huyện tổ chức đăng tải, truyên truyền phổ biến rộng rãi thông báo này

Với nội dung trên, HĐND huyện thông báo để các đơn vị, nhân dân biết và thực hiện./.

Đính kèm

Văn Phòng HĐND-UBND