Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 06/01/2021 - Lượt xem: 99
Xem với cỡ chữ

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2021


          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2021 như sau:

1. Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 và 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo của tháng đó. Trường hợp Chủ tịch UBND huyện có việc đột xuất không tiếp được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thay.

          Thời gian: Thực hiện trong giờ hành chính.

          Địa điểm: Phòng Tiếp công dân huyện Ngân Sơn.

          Trong các ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện thì Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan tham gia tiếp cùng khi có yêu cầu.

2. Thời gian công dân đăng ký trước ngày 10 và 20 hàng tháng (có phiếu đăng ký cho người dân), trường hợp đăng ký sau ngày 20 trở đi thì chuyển sang tháng kế tiếp.

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, quán triệt những nội dung trên đến nhân dân trong địa bàn quản lý.

4. Giao Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông, Cổng thông tin điện tử huyện thực hiện đăng tải, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung này.

          Với nội dung trên, UBND huyện thông báo để các đơn vị, nhân dân biết và thực hiện./.

          Đính kèm

Văn Phòng HĐND-UBND