Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 09/12/2022 - Lượt xem: 249
Xem với cỡ chữ

Báo cáo công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2022

Thực hiện công văn số 878- CV/HU ngày 29/11/20222 của Huyện ủy Ngân Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. UBND huyện báo cáo công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Xem chi tiết  Tại đây.

VP HĐND-UBND