Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 17/02/2023 - Lượt xem: 161
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch xây dựng “Mô hình điểm” triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn


Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND