Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 09/03/2023 - Lượt xem: 257
Xem với cỡ chữ

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức


Ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn đã ban hành Thông báo số 39/TB-UBND về việc tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn, trong đó có quy định thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tại mục E của thông báo là: 17h00 ngày 07 tháng 3 năm 2023.

Để tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các đơn vị thuộc UBND huyện và căn cứ kết quả xin ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn tại văn bản số 595 /UBND-VP ngày 09/3/2023, UBND huyện Ngân Sơn thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các đơn vị thuộc UBND huyện như sau:

Thời hạn nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 22 tháng 3 năm 2023.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 39/TB-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện./.

Đính kèm file pdf

Nguồn: VP HĐND-UBND