Chủ Nhật, 25/02/2024
Ngày đăng: 17/03/2023 - Lượt xem: 115
Xem với cỡ chữ

Thuần Mang: Tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 15/3, Đảng ủy xã Thuần Mang, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 41 học viên là quần chúng, đoàn viên ưu tú thuộc các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 15/3 đến 17/3, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung gồm: Khái quát Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đối tượng kết nạp Đảng có nhận thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là lịch sử, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những thành tích vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình lãnh đạo cách mạng đất nước từ khi thành lập Đảng đến nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Ngọc Anh