Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 23/03/2023 - Lượt xem: 184
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh và ATTP

Thực hiện Văn bản số 155/SNN-CNTY ngày 30/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Văn bản số 192/SNN-CNTY ngày 03/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn.

- Hằng năm, tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình giám sát, kế hoạch thanh, kiểm tra các cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Rà soát, bố trí cán bộ thú y thực hiện công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý KSGM và quy trình kiểm soát giết mổ của nhân viên thú y được giao nhiệm vụ tại cơ sở giết mổ.

- Quản lý có hiệu quả các cơ sở giết mổ động vật nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn môi trường, an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam, thông tin kịp thời cho dư luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

4. Đội quản lý thị trường số 4 xử lý nghiêm việc vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các địa phương chủ động tham gia cùng chính quyền trong công tác quản lý thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật.

6. UBND các xã, thị trấn

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, sử dụng chất cấm tại các cơ sở chăn nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người kinh doanh, giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện thanh, kiểm tra các cơ sở giết mổ đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhà nước, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, an toàn thực phẩm.

Tệp đính kèm

Nguồn: VP HĐND-UBND