Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 06/04/2023 - Lượt xem: 185
Xem với cỡ chữ

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá về công tác Cải cách hành chính năm 2022

Ngày 05 tháng 4 năm 2023, tại Phòng họp tầng 3 trụ sở HĐND&UBND huyện Ngân Sơn, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp đánh giá về kết quả đánh giá, xếp hạng Cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Thành phần dự họp có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Phòng Nội vụ báo cáo kết quả đánh giá về chỉ số CCHC năm 2022  của huyện, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với các tiêu chí thành phần về CCHC bị trừ điểm và ý kiến thảo luận của các cơ quan đơn vị, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình về công tác CCHC, nhất là đối với các lĩnh vực CCHC bị mất điểm trong năm 2022, qua đó nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về CCHC của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xem xét, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trách nhiệm để phụ trách công tác CCHC của đơn vị. Đối với các công chức phụ trách công tác CCHC có tâm lý né tránh, đối phó hoặc tham mưu thực hiện, thực hiện không có hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC thì nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, xem xét trong đánh giá xếp loại hàng năm.

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần quan tâm, nâng cao trách nhiệm hơn nữa đối với công tác tuyên truyền, hướng dẫn CBCCVC, đối tượng  người dân, doanh nghiệp đối với công tác điều tra xã hội học về công tác CCHC; chú ý lựa chọn đối tượng tham gia ghi phiếu có khả năng nhận thức đầy đủ trách nhiệm và đánh giá khách quan, đúng tình hình về công tác CCHC để điền phiếu điều tra đúng thực tế nhằm phản ánh chính xác, khách quan điểm điều tra xã hội học.

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đôn đốc, theo dõi chất lượng, tiến độ báo cáo về các nhiệm vụ CCHC, nhất là công tác cải cách Thủ tục hành chính của các cơ quan đơn vị địa phương, tổng hợp kết quả thực hiện theo từng tháng, báo cáo lãnh đạo UBND huyện. Kết quả tổng hợp báo cáo về thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những yếu tố để lãnh đạo UBND huyện xem xét đánh giá, đề xuất xếp loại hàng năm đối với CBCCVC, nhất là người đứng đầu.

5. Trên cơ sở kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2022, các phòng chuyên môn được giao phụ trách các lĩnh vực CCHC đề xuất các giải pháp cụ thể, chi tiết, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành các giải pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém về công tác CCHC trong năm 2022, chất lượng, chỉ số CCHC trong năm 2023, gửi về phòng Nội vụ để tổng hợp (trước ngày 12/4/2023). Giao phòng Nội vụ tổng hợp, tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch khắc phục. 

File PDF

Nguồn: VP HĐND-UBND