Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 15/05/2023 - Lượt xem: 137
Xem với cỡ chữ

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Ngân Sơn (Tháng 5 năm 2023)


Nguồn: VP HĐND-UBND