Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 24/05/2023 - Lượt xem: 85
Xem với cỡ chữ

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Thực hiện Văn bản số 3028/UBND-NCPC ngày 18 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 3118/VPCP-KSTT ngày 04/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 2832/BC-VPCP ngày 24/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý I năm 2023. Ngày 23/5/2023, UBND huyện Ngân Sơn ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Nguồn: VP HĐND-UBND