Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 03/07/2023 - Lượt xem: 73
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ngân Sơn


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND