Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 04/07/2023 - Lượt xem: 79
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ngân Sơn


Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND