Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 03/07/2023 - Lượt xem: 68
Xem với cỡ chữ

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023


Nguồn: VP HĐND-UBND