Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 27/07/2023 - Lượt xem: 44
Xem với cỡ chữ

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023 và thay thế Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Xem tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND