Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 29/08/2023 - Lượt xem: 106
Xem với cỡ chữ

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ của UBND xã Thuần Mang trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng; chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

UBND huyện Ngân Sơn vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và nhiệm vụ của UBND xã Thuần Mang trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai; đầu tư xây dựng; chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: VP HĐND-UBND