Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 30/08/2023 - Lượt xem: 156
Xem với cỡ chữ

“Tuyên ngôn Độc lập” - Mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập", tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập" tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội
(Ảnh tư liệu)

 

Đầu tháng 8/1945, tình hình thế giới, đặc biệt là Chiến tranh thế giới thứ 2 diễn ra theo chiều hướng có lợi cho cách mạng Việt Nam. Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhìn thấy thời cơ ngàn năm có một đang đến gần. Trong bối cảnh cùng lúc phải đối phó với nhiều lực lượng quân sự nước ngoài tràn vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật, Đảng ta nhận thấy nếu không đón bắt được thời cơ và kịp thời hành động thì cách mạng sẽ khó khăn. Từ những nhận định, phân tích ấy, chớp thời cơ, Đảng ta đã đoàn kết và khơi dậy, phát huy sức mạnh của “lòng dân”, phát động Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trên toàn quốc. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay Nhân dân.

Ngày 28/8/1945, tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội, Bác Hồ bắt đầu chắp bút khởi thảo bản "Tuyên ngôn Độc lập" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để tuyên bố trước quốc dân đồng bào, tuyên bố trước toàn thế giới nước Việt Nam đã trở thành một “nước Việt Nam tự do và độc lập”.

Ngày 2/9/1945, cả Thủ đô Hà Nội bừng sáng, khắp mọi nẻo đường, con phố đều rực rỡ cờ, hoa và biểu ngữ. Từ sáng sớm, hàng chục vạn người hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu đỏ thắm đã dồn về quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập", tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời.

Thông qua bản "Tuyên ngôn Độc lập", Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Thay mặt Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Bản "Tuyên ngôn Độc lập" đã đưa Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Tuyên ngôn Độc lập" ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn đưa toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. 30 năm sau ngày “Tuyên ngôn Độc lập”, năm 1975, Đảng ta, quân và dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

78 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập”, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc, qua đó chung tay tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thu Hường (Tổng hợp)