Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 11/10/2023 - Lượt xem: 73
Xem với cỡ chữ

Ngân Sơn: Đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, công tác Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06

Chiều ngày 9/10, UBND huyện Ngân Sơn đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh cuộc họp

 

9 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã xây dựng và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản trong thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính; các cơ quan đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nội dung CCHC ngay từ đầu năm. Đến nay, UBND huyện đã hoàn thành 24/55 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 29/55 nhiệm vụ; 02/ 55 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số, huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số vào hoạt động điều hành của cơ quan nhà nước và hoạt động đời sống xã hội trên cả 3 trụ cột chính là: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tổng số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn huyện là 375 thủ tục, trong đó cấp huyện 265 thủ tục, cấp xã 65 thủ tục. Tổng số thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ trực tuyến dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Trong triển khai thực hiện Đề án 06, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bước đầu cung cấp 4 sản phẩm dữ liệu dân cư cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; ứng dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại 10/11 cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã tập trung trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, như: việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến còn thấp, chưa đạt yêu cầu; hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng chưa có hiệu quả; trang thiết bị phục vụ người dân trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến còn thiếu; công tác thu nhận CCCD, cấp tài khoản định danh điện tử và tích hợp các giấy tờ trên thẻ căn cước công dân còn thấp...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đánh giá các đơn vị thường trực, địa phương đã nỗ lực, cố gắng triển khai, thực hiện và đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên so với yêu cầu đề ra chưa đạt. Các đơn vị, địa phương cần tập trung quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công an huyện tiếp tục hướng dẫn, mở rộng người tham gia đào tạo Đề án 06 để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tiếp tục thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 này.

Về nhiệm vụ Chuyển đổi số, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị, đường truyền; các địa phương cần bố trí, sắp xếp vị trí "một cửa" hợp lý và mua sắm trang thiết bị, thực hiện nghiêm việc nhận hồ sơ trực tuyến; chọn ngày dịch vụ công trực tuyến...; các đơn vị, địa phương rà soát các tiêu chí chấm điểm để xem xét, đánh giá; quyết liệt, sâu sát hơn, mạnh mẽ hơn trong khâu rà soát, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; bố trí bộ máy cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, nâng cao tinh thần phục vụ người dân....

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan của huyện, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC, Chuyển đổi số, Đề án 06. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, sự cần thiết triển khai thực hiện Chuyển đổi số, Đề án số 06; đẩy mạnh triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế- xã hội./.

Hà Mai