Thứ Ba, 27/02/2024
Ngày đăng: 07/11/2023 - Lượt xem: 60
Xem với cỡ chữ

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn Nguyễn Trọng Lăng vừa ký văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Nội dung Công văn nêu rõ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của UBND huyện, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 730/UBND-NV ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc và chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành giao; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền theo sát tình hình thực tế; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, chương trình, kế hoạch..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc.

Tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống nhà nước theo lộ trình tại Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện; chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1837/UBND-VP ngày 20 tháng 6 năm 2023 về thực hiện một số nhiệm vụ góp phần cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Nỗ lực hoàn thành, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định. Quyết tâm, quyết liệt giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; chỉ đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Hệ thống tiếp nhận và phân tích ý kiến người dân) để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ chủ động, tích cực rà soát và tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Văn phòng HĐND-UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao các đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo đối với đơn vị, địa phương có nhiệm vụ, văn bản,... quá hạn, nợ đọng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt Công văn này đến từng đơn vị, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và của đơn vị, địa phương./.

Nguồn: VP HĐND-UBND