Thứ Ba, 16/04/2024
Ngày đăng: 05/01/2024 - Lượt xem: 53
Xem với cỡ chữ

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026


Chủ tịch HĐND huyện Ngân Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thông báo lịch tiếp công dân như sau:

1. Thời gian:

- Tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng với ngày nghỉ thì ngày tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).

Buổi sáng: Từ 08h00’ đến 11h00’

Buổi chiều: Từ 14h00’ đến 16h30’

- Tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3, điều 18 trong Luật Tiếp công dân năm 2013.

* Ghi chú: Trong trường hợp có công việc đột xuất khổng thể tiếp công dân theo lịch, Chủ tịch HĐND huyện sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân theo quy định.

2. Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, trụ sở HĐND&UBND huyện.

3. Thời gian công dân đến đăng ký: Trước ngày 20 hàng tháng, trong trường hợp công dân đến đăng ký sau ngày 20 thì chuyển sang tháng kế tiếp.

4. Giao Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo, quán triệt những nội dung trên đến nhân dân trong địa bàn quản lý.

5. Giao Trung tâm Văn hóa, thể thao & Truyền thông; Cổng thông tin điện tử huyện tổ chức đăng tải, truyên truyền phổ biến rộng rãi thông báo này.

Với nội dung trên, HĐND huyện thông báo để các đơn vị, nhân dân biết và thực hiện./.

Đính kèm file pdf

Nguồn: VP HĐND-UBND