Thursday, 18/07/2024

Văn bản

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 04/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) huyện Ngân Sơn năm 2024 09/01/2024
2 02/KH-UBND Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới 05/01/2024
3 249/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 30/11/2023
4 225/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2023-2025 20/10/2023
5 224/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 19/10/2023
6 139/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu bia giai đoạn 2023 - 2025 31/05/2023
7 145/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2023 - 2024 09/06/2023
8 108/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2024 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 18/04/2023
9 94/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Ngân Sơn năm 2023 31/03/2023
10 89/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và triển khai một số văn bản luật mới trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2023 30/03/2023
11 52/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) huyện Ngân Sơn năm 2023 24/02/2023
12 43/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hương ước, quy ước và công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 15/02/2023
13 37/KH-UBND Kế hoạch thực hiện “Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Ngân Sơn 08/02/2023
14 29/KH-UBND Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 06/02/2023
15 19/KH-UBND Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2023 31/01/2023
16 08/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 09/01/2023
17 04/KH-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2023 05/01/2023
18 207/KH-UBND Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 15/06/2022
19 248/KH-UBND Kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3 thuộc dự án 5 - Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 15/06/2022
20 165/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 04/03/2022
21 148/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ngân Sơn 18/02/2022
22 147/KH-UBND Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2022 18/02/2022