ĐẢNG ỦY - XÃ CỐC ĐÁN

Bí thư Đảng Uỷ

- Họ và tên: Đồng Phúc Nghĩa

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1967

- Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: 12/12 – Đại học Nông lâm

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0382512367

- Hòm thư điện tử:  nghiadp.ns@backan.gov.vn

 

Phó Bí thư Đảng Uỷ

- Họ và tên: Đồng Quốc Sơn

- Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1963

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HDND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0385475926

- Hòm thư điện tử: sondq.ns@backan.gov.vn

 

Phó Bí thư Đảng Uỷ

- Họ và tên: Đồng Thị Thùy

- Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1984

- Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: 12/12 – Đaị học Văn hóa

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0948119585

- Hòm thư điện tử: thuydt.ns@backan.gov.vn