Tên Đơn vị: Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Ngân Sơn

Địa chỉ: xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0982432521

 

1. Chức năng

    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho vụ cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao ở cơ sở.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao.

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

7. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp.

8. Hợp tác, giao lưu, trao đối chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

9. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thông loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phố biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;

10. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;

11. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật;

12. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

13. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn;

14. Tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị; quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tô chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật;

16. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông trên địa bàn;

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân huyện giao.

 

3. Trích ngang Ban giám đốc

 

 

Giám đốc

- Họ và tên: Hoàng Đình Bích 

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/7/1964

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: 12/12 

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0988402834

- Hòm thư điện tử: bichhd.ns@backan.gov.vn

 

Phó giám đốc

- Họ và tên: Hoàng Văn Phóng 

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1967

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: 12/12 

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0974657007

- Hòm thư điện tử: phonghv.ns@backan.gov.vn

 

Phó giám đốc

- Họ và tên: Hoàng Văn Thành 

- Ngày, tháng, năm sinh: 09/8/1980

- Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: 12/12 

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0982432521

- Hòm thư điện tử: thanhhv.ns@backan.gov.vn