HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - THỊ TRẤN NÀ PHẶC

 

Phó Chủ tịch HĐND

- Họ và tên: Nông Thị Chanh

- Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1977

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

- Trình độ học vấn: Đại học

- Dân tộc: Tày

- SĐT: 0385150301

- Hòm thư điện tử: Chanhnt.ns@backan.gov.vn