Địa chỉ: Thị Trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn
Họ và tên người đại diện: Hà Văn Quyết
Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0976 799 221